Schůze s předsedou KCHLS Brno 5.2.2022 Pracovní porada – sekce málopočetných + vedení KCHLS 5.2.2022 Brno Přítomní: M. Kašpar, J. Šarman,Š. Jersáková, M. Klučinová,p Maršíková S. Janická 1. Ing. Šarman přivítal přítomné a krátce shrnul důvody pracovní schůzky – odstoupení vedoucí sekce paní Hlavicové na počátku roku 2021, – potřeba volby nové(ho) vedoucí(ho) sekce, – chovné podmínky jednotlivých plemen – diskuse nad potřebou změn, – svolání schůze sekce a její termín. 2. Následně byla diskutována role vedoucího sekce: – administrativní pracovník, – styčný důstojník, – koordinace aktivit sekce a klubu, – spolupráce s poradci pro jednotlivá plemena, – příprava podkladů pro jednání schůzí sekce, – správa webu sekce (aktuálně chybí přístupové údaje, které má stále paní Hlavicová – předání se pokusí zajistit Ing. Šarman ve spolupráci s panem Kašparem), na webu jsou data, která by po znepřístupnění byla nenávratně ztracena). 3. Jednotliví zástupci plemen krátce okomentovali situaci u svých plemen – většinově se v chovu neobjevují problémy, jsou připomínky k chovným podmínkám, diskutuje se možnost zavedení bonitace či zavedení povinnosti kontroly některých povahových i exteriérových vad u jednotlivých plemen (agresivita, zálomky,….) dále pak případně zavedení povinné účasti na klubové nebo speciální výstavě klubu pro zařazení jedince do chovu – požadavek na dobrý výběr rozhodčích pro tyto výstavy. 4. Termín konání schůze sekce – navržen termín 15.4.2022, místo Humpolec (Hotel Kotyza) – nutná účast zástupců výboru klubu (předseda, poradce chovu pro španěly a vodní psy) – pozvánka členům sekce – web, emailová pozvánka (zabezpečí předseda KCHLS) – podklady a program jednání (připraví si poradci pro jednotlivá plemena, koordinace s paní Jersákovou a zástupci plemen) – návrh vedoucího sekce – nutno dopředu připravit (2 – 3 kandidáti – nutno s nimi předem konzultovat). Pracovní poradu ukončil Ing. Šarman.

Zpětná vazba z KCHLS na videokonferenci Re: videokonference 12.9.2020 sekce vodní psi, španělé,koo Dobrý den! vzhledem k tomu, že vámi svolaná videokonference nesplnila ani základní podmínky pro svou platnost, berte na vědomí, že její konání i výstupy z ní považujeme za neplatné. Odůvodnění: 1. Svolání schůze sekce, případně i její elektronické podoby (videokonference), stejně tak i její zrušení, přesun, apod., je v pravomoci vedoucí sekce. Vedoucí sekce schůzi sekce večer před jejím konáním oficiálně zrušila. 2. Zápis z videokonference bez prezenční listiny a hlasování o bodech jednání, bez ověření členství hlasujících v KCHLS, je naprosto nepřípustné. 3. Závěry z takovéhoto jednání nelze považovat za jakkoliv závazné ani doporučující – volba nových delegátů na Konferenci, dělení sekce na další, atp.. Věříme, že se příště vyvarujete podobného jednání, které mezi členy sekce vyvolává pouze další nesoulad a rozbroje a své „problémy“ budete řešit po dohodě s vedoucí sekce a členy vaší sekce po vzájemné dohodě na řádně svolané schůzi. Za Výbor KCHLS Ing. Jaroslav Šarman předseda jaroslav.sarman@email.cz17. 9. 2020